Dodgy ‘Czech’ Muslims exposed – and they are not happy.

A mosque in Prague, Czech Republic

Please Note: An electronic translation of this article into Czech can be found below the English version.

(Upozornění: elektronický překlad tohoto článku do češtiny lze nalézt pod anglické verzi.)

 

Here is an interesting story from the Czech Republic’s Prague Post publication.

An ex Muslim has uncovered evidence that the organisations that lead the Czech Republic’s 2,000 Muslims are not as ‘moderate’ as they’ve been trying to portray themselves as and are trying to suppress a book on the issue.

The Prague Post said:

Prague, Feb. 24 (ČTK) — Muslims in the Czech Republic are trying to have the book Islam and Islamism by Lukáš Lhoťan, a former Muslim, now an apostate from Islam, banned, weekly Týden writes today.

Islam and Islamism, released in 2011, describes Czech Muslims’ extremism, but representatives of the mosques in Prague and Brno say the book promotes hatred, Týden writes.The book says Muslims abuse the ideology of multiculturalism to infiltrate Czech schools, and they do not only deliver innocent lectures there but recruit converts and perhaps new jihad fighters.”

This is something that we’ve seen in Western European nations as well. It has been well documented that Islamic groups are exploiting multiculturalist policies to push their ideas onto others. My own opinion is that Muslim groups should be treated by schools the same way that neo-nazi groups are treated by schools, which is to exclude them.

After spending 12 years among Muslims in Brno, Lhoťan abandoned Islam, Týden writes. Now he has published the documents from the Brno mosque both in his book and on his webpage, it adds.

This is not quite legal, as he had stolen some of the documents, Týden writes.”

Many journalists and writers who have exposed wrongdoing have used documents that are not strictly theirs to use. It’s a non-issue. This ‘stolen documents’ line looks to me like the Czech Muslims trying to muddy the waters and distract from the allegations of dodgy activities and attitudes. The ‘stolen documents’ furore is just to divert attention to an Islamic group being caught out.

Vladimír Sáňka, director of the Prague-based Islamic Centre, has filed a criminal complaint against Lhoťan over his promotion of hatred.

“He is a hyperactive idiot, but also an unhappy man. He makes his living from doing harm,” Muneeb Hassan Alrawi, head of the Muslim community in Brno, is quoted as saying. Alrawi knows Lhoťan personally, Týden writes.

“The police investigation will only provide publicity to him. He desires nothing but this,” Alrawi added.

Lhoťan has already been investigated by the police for several hours, Týden writes.

He said he was surprised at the complaint consisting of tens of pages, he adds.”

Well they would say that wouldn’t they? When I look at the Islamic world and Islamic culture I see nothing more than one giant global hate crime.

Týden writes the objective of the criminal complaint is apparent: It wants to prevent Lhoťan from disseminating his view of Islam. According to Týden, the book describes extremist tendencies inside the Czech Muslim community and tries to highlight their contempt for democracy, women’s rights and justification of suicide bombers.”

Sadly I’m not surprised to see this sort of rubbish being promoted by the Islamofash of the Czech Republic. What amazes me is the fact that such a small community thinks that they can get away with showing their contempt for the democratic society that the Czechs fought for for so long. It’s not exactly following the ‘religion of peace’ line is it?

Lhoťan writes Muslim institutions are now headed by Islamists who dominate the whole Islamic community, according to extremism expert Miroslav Mareš from Masaryk University in Brno.

Many of Lhoťan’s statements, including that Czech followers of the Quran do not do anything without a go-ahead from Saudi Arabia, are strongly denied by Alrawi.

“This is slander,” he told the weekly.”

Looks like the Czech republic has their own version of Fiyaz Mughal in Alrawi. Therefore Britain is not alone in having a ‘Grievance-Mongering Taqiyya-Artist’ in their midst.

Lhoťan alleges that Czech mosques have depended on Saudi money.

“These are sums between 6,000 to 40,000 dollars. I can prove this without any problems, and I will do so,” Lhoťan is quoted as saying.

It is just Lhoťan who has the archive of the Brno Muslim community, Týden writes, and Lhoťan has not denied his collection of the information.

Alrawi has reported this to the police as a case of theft, Týden writes.”

I’m not surprised that Czech mosques depend on Saudi money. The Saudis have been funding Islamic nut-jobs for many years. It’s not the liberal or reformist imams and mosques that the Saudis have been giving money to, it has been the ‘worst of the worst’. The allegations of theft are minor in comparison to the allegations made against the Muslim community of the Czech Republic and the Muslims know that which is why they are making such a fuss about the document removal and trying so hard to suppress Lhot’an’s book.

Looks to me very much like the Islamic community of the Czech Republic is indulging in a bit of taqiyya and lawfare.

Link

Original story from the Prague Post

http://www.praguepost.com/czech-news/37422-czech-muslims-call-for-ban-on-book-by-apostate

For the benefit of my Czech speaking readers here is an electronic translation of the above article into Czech.

Riskantní ” české” muslimové vystaveni – a nejsou spokojeni .

Zde jezajímavý příběh z publikace The Prague Post ČR .

Ex muslim odhalil důkaz, že organizace, které vedou 2.000 muslimů se Česká republika nejsou jako ” umírněný ” , protože jsem se snažil vylíčit sebe jak a snaží se potlačit knihu na toto téma .

The Prague Post řekl :

” Praha , 24.února ( ČTK ) – muslimové v České republice se snaží mít knihu islámu a islamismu Lukáš Lhoťan , bývalého muslima , nyníodpadlého od islámu zakázáno , týdeník Týden píše dnes .

Islám a islamismus , povolený v roce 2011 , popisuje českých muslimů extremismus , ale představitelé mešit v Praze a Brně říci, že kniha propaguje nenávist , Týden writes.The kniha říká, že muslimové zneužívají ideologii multikulturalismu proniknout do české školy , a nemají jen dodat nevinné přednášky tam, ale zaměstnat konvertity a možná i nové džihád bojovníci . “

To je něco, co jsme viděli v západoevropských zemích stejně . To bylo dobře zdokumentováno, že islámské skupiny se využívají multikulturalistické politiky prosazovat své myšlenky na jiné . Můj vlastní názor je, že muslimské skupiny by měly být léčeny školy stejným způsobem, jako neo – nacistické skupiny jsou ošetřené školy , která je pro jejich vyloučení .

” Poté, co strávil 12 roků mezi muslimy v Brně , Lhoťan opustil islám , Týden píše . Teď zveřejnilo dokumenty z brněnské mešity a to jak ve své knize a na jeho internetových stránkách , dodává .

To není zcela legální , protože ukradl některé z dokumentů , Týden píše . “

Mnoho novinářů a spisovatelů , kteří odhalili pochybení, které používají dokumenty, které nejsou striktně jejich použití . Je tonon- záležitost . Tato linka ” odcizených dokladů ” se mi zdá , jako českých muslimů , kteří se snaží kalit vodu a odvádět pozornost od obvinění z pochybných aktivit a postojů . Furore’ odcizených dokladů ” je jen odvrátit pozornost na islámské skupiny se chytil ven .

” Vladimír Sáňka , ředitel pražské islámské centrum , podal trestní oznámení na Lhoťan přes jeho propagaci nenávisti .

” On jehyperaktivní idiot , ale takénešťastný člověk . On se živí z škodit , ” Muneeb Hassan Alrawi , předseda muslimské komunity v Brně , je citován jako pořekadlo . Alrawi ví Lhoťan osobně , Týden píše .

“Policejní vyšetřování bude poskytovat pouze publicitu pro něj . Touží nic jiného než to , ” dodal Alrawi .

Lhoťan již vyšetřován policií po dobu několika hodin , Týden píše .

On říkal, že on byl překvapen, stížnosti sestávající z desítek stránek , dodává . “

No , že by se říci, že by ne ? Když se podívám na islámský svět a islámské kultury nevidím nic víc než jeden obří globální zločin z nenávisti .

” Týden píše , že cílem trestního oznámení je zřejmé : Chce , aby se zabránilo Lhoťan z šíření jeho pohled na islám . Podle Týden ,kniha popisuje extremistické tendence uvnitř české muslimské komunity a snaží se upozornit na své opovržení demokracií , práv žen a ospravedlnění sebevražedných atentátníků . “

Bohužel nejsem překvapen, tento druh odpadu je prosazované Islamofash České republiky . Co mě udivuje, jefakt, že takovámalá komunita si myslí , že mohou dostat pryč s uvedením jejich pohrdání pro demokratické společnosti , že Češi bojovali za tak dlouho . Není to přesně to, po ” náboženství míru ” linka je to ?

” Lhoťan píše muslimské instituce jsou nyní v čele s islamisty , kteří ovládají celou islámskou komunitu , v závislosti na extremismus Miroslav Mareš expert z Masarykovy univerzity v Brně .

Mnoho z prohlášení Lhoťan , včetně , že čeští stoupenci Koránu nedělají nic bez Go-Ahead od Saúdské Arábie , jsou silně popíral by Alrawi .

” To je pomluva , ” řekl jednou týdně . “

Vypadá to, žeČeská republika má svou vlastní verzi Fiyaz Mughal v Alrawi . Proto Británie není sama, v tom, že ” stížnost obchodující Taqiyya – Artist ” v jejich středu .

Lhoťan tvrdí, že české mešity jsou závislé na saúdské peníze.

” Jedná se o částky mezi 6000 až 40.000 dolarů . Můžu dokázat to bez problémů , a učiním tak , ” Lhoťan je citován jako pořekadlo .

Je to jen Lhoťan , který má archiv Brno muslimské komunity , Týden píše , a Lhoťan nepopřela svou sbírku informací .

Alrawi oznámila na policii jako případ krádeže , Týden píše .

Nejsem překvapený , že české mešity jsou závislé na saúdské peníze. Saúdové se financuje islámská ořechů práci na mnoho let . Není to , že liberální nebo reformistické imámové a mešity , že Saúdové byly dávat peníze , to bylo” nejhorší z nejhorších ” . Obvinění z krádeže jsou menší ve srovnání s tvrzeními proti muslimské komunity v České republice a muslimové vědí, že je důvod, proč dělají takový povyk o odstranění dokumentu , a tak usilovně snaží potlačit Lhot’an knihu .

Vypadá to na mě velmi podobně jakoislámská komunita v České republice se vyžívá v trochu taqiyya a lawfare .

 

2 Comments on "Dodgy ‘Czech’ Muslims exposed – and they are not happy."

 1. There is now a web http://www.muslimove.cz financed partly by the US embassy!!! – a programme for schools. The web doesn’t seem to work at the moment, perhaps they are changing it. It featured happy young girls in differently coloured scarves, one happy one in a burka…

  Reply from the US embassy Prague re the grant for muslimove.cz
  The grant was issued in September of 2013 in the amount of 65,300 kc.

  This grant was issued to support the project “Muslims through the Eyes of the Czech Students” which aimed to analyze Czech textbooks and map the standard of instruction on the topic of Islam in selected Czech schools. The project is divided into several phases including the publication of materials on the history of Islam and current issues, workshops, art projects and discussions with Muslims and experts on Islam.

  The committee saw this project as a way to support the mission goals of encouraging minority populations to increase their participation in civil society as well as to promote increased tolerance of minority populations and ensures strong protection of minority rights. The promotion of religious tolerance is an American value as guaranteed by the Constitution of the United States.

  The INSAAN website address is here: http://www.insaan.cz/index.php/en/ .

  Sincerely,

  SKH

  Sherry Keneson-Hall

  Cultural Attaché – US Embassy in Prague

  • Fahrenheit211 | February 27, 2014 at 10:32 am |

   Such a project may say and state that it is for helping people to integrate but it ends up being used as pro-Islam propaganda. In the UK we have had children forced into trips to mosques and coerced into taking part in Islamic dawah sessions. Looks like this project is similar to that in the UK where children are beign forced to learn a deracinated and untrue version of Islam.

Comments are closed.